Results: IAS GS Prelims Full Length Test Series-2018

S.N. NAME of The Students Test-1 Test-2 Test-3 Test-4 Test-5 Test-6 Test-7 Test-8 Test-9 Test-10
1 Raman Patel 91.24
2 Ashwini Patel 42.58
3 Mahendra HB 37.21
4 Mrutyunjay Sarangi 89.92 52.96 79.34 89 95 90.67 102.34
5 Nikhil Padghan 58.56 53.7 38.88 54
6 Nitish Singhal 89.2 23.04
7 Sanket Hemant Ganvir 35.17 27.02 11.72 53.15 59.16 81.86 37.13 42.47
8 Manoj Reddy N 121.26  
9 Rishi Kumar 113.23
10 Varun Kumar Garg   74.9 61.33 63 97 81.34 76.34
11 G Vamshidhar 103.25   123 94.86
12 G Mounika 71.89   88 62.92
13 Prashant Tiwari 78 101.56 104.55 104.24 71.24
14 Ashish Saxena 38 31.54 60 30.88 43.5 37.52 50 46.84
15 Anurag Ranjan 108 105.44 102 88.74 91.42 95.46 89.46 106 87.27
16 Harpreet Singh 124 116.86 106
17 Rakesh Morankar 82.28 94
18 Vikas Verma   42.26
19 Hemanth Kishan   28.9
20 Vimal Kumar Swarnkar 126     90.9 99.9
;